Yhdistys kerää, tallentaa ja vaalii rannikkotykistöaselajin perinteitä.  Yhdistys toimii linkkinä ja yhteistyötahona aselajin paikallisten perinneyhdistysten kanssa ja pyrkii innostamaan aselajissa palvelleita ja siitä kiinostuneita henkilöitä ja tahoja mukaan vapaaehtoiseen perinnetyöhön.