Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

1 Rekisterin nimi

Rannikkotykistön Perinneyhdistys – Kustartilleriets traditionsförening rf:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry
Verkkosivut: rannikkotykisto.fi
Osoite: Pryssinkatu 13 a 29, 20320 Turku
Puh. 040-588 4231
Sähköposti: johanna.pakola@gmail.com

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Johanna Pakola
Osoite: Pryssinkatu 13 a 29, 20320 Turku
Puh. 040-588 4231
Sähköposti: johanna.pakola@gmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään
jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tiedot ovat tallennettuna myös Yhdistysavaimen palvelimella kotisivujen jäsenosiossa ja eräiltä osin myös yhdistyksen arkistossa.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen
täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
 Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
 Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön
ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään tilassa, jonne on pääsy
vain asianmukaisilla henkilöillä.
2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla
palvelimella. Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä
mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa
sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti
asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.